Marktreglement
Versie 2.24 van 2 maart 2018

www.lintjaarmarkt.be
info@lintjaarmarkt.be

Download het marktreglement in PDF formaat 

 

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op eenieder die als marktkramer/standhouder aan de door het Lints Jaarmarktcomité georganiseerde evenementen deelneemt. Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht. Met “deelnemer”, “standhouder” of “marktkramer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor een door het Lints Jaarmarktcomité georganiseerd evenement en wiens inschrijving als zodanig door het Lints Jaarmarktcomité is geaccepteerd.

Artikel 2

Om deel te nemen aan de Lintse Jaarmarkt dient u zich vooraf in te schrijven middels een door het Lints jaarmarktcomité ter beschikking gesteld inschrijvingsformulier dat u vindt op www.lintjaarmarkt.be Inschrijvingsformulieren die niet volledig zijn ingevuld, kunnen niet behandeld worden.

De inschrijvingsperiode start op 1 maart en wordt afgesloten op 31 augustus. Na deze periode kan u enkel inschrijven door contact op te nemen met het Lints Jaarmarktcomité. Dat zal beslissen of uw inschrijving nog goedgekeurd kan worden of niet.

Artikel 3

Tijdens de inschrijvingsperiode van 1 maart tot 31 augustus is uw deelname aan de Lintse jaarmarkt pas definitief na schriftelijke aanvaarding en bevestiging door het Lints Jaarmarktcomité via post of e-mail en betaling van de verschuldigde deelnamevergoeding. De deelnamevergoeding dient ontvangen te zijn via overschrijving of contante betaling uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Lintse jaarmarkt.

IBAN rekeningnummer: BE40 3631 3494 8763
Op naam van: Lints Jaarmarktcomité
Onder vermelding van de naam van de standhouder zoals ingevuld op het inschrijvingsformulier
Contante betaling enkel aan de marktverantwoordelijke

Bij niet tijdige betaling neemt het Lints Jaarmarktcomité aan dat u afziet van deelname, waarna het Lints Jaarmarktcomité u van de deelnemerslijst zal verwijderen. Standhouders die hun deelnamevergoeding weigeren te betalen worden uitgesloten van elke verdere deelname aan de Lintse Jaarmarkt.

Artikel 4

De deelnamevergoedingen verschillen naargelang het type van aangeboden koopwaar/artikel/branche :

Het standaardtarief, van toepassing voor alle kramen en standen bedraagt 5,00 euro per kavel van 3 meter. Standplaatsen te vergroten per kavel als volgt 3, 6, 9, 12, 15, 18, enz … Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier “marktkramer” op www.lintjaarmarkt.be

Voor elke Lintse middenstander is de standplaats volledig kosteloos. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier “middenstand” op www.lintjaarmarkt.be

Alle erkende Lintse Verenigingen en niet-marktkramers krijgen 10 steunkaarten @ €5.00, kopen 1 VIP kaart @ €50,00 en schrijven in via het “vereniging”-formulier op www.lintjaarmarkt.be Zij mogen de steunkaarten zelf doorverkopen.

Indien het plaatsen van een voertuig bij de marktplaats onontbeerlijk is, dient hiervoor een bijkomende standplaats aangevraagd en betaald te worden bij de inschrijving. Deze parkeerplaatsen zijn echter beperkt.

Het Lints Jaarmarktcomité voorziet op verscheidene plaatsen stroomaansluitingen mits betaling van 6,00 euro per stopcontact. Stroomkabels moet elke standhouder zelf voorzien. Bij alle andere stroomafnames bij plaatselijke middenstanders of andere verstrekkers dient in overleg met de verstrekker de stroomvoorziening betaald te worden per stopcontact.

Artikel 5

De geluidssterkte van motoren gebruikt voor het opwekken van elektriciteit mag niet meer dan 75 dB bedragen, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. Bij overtreding heeft het Lints jaarmarktcomité het recht de standplaats te schorsen zonder enig recht op schadevergoeding noch terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 6a

Brandweer en politie dringen ons maatregelen op in verband met terreurdreiging. Daarom is er slechts één ingang en uitgang voor de jaarmarkt via de Statiestraat.

Artikel 6b

De aan een standhouder of marktkramer toegewezen standplaats mag pas ingenomen worden vanaf 7 uur ’s morgens op de dag dat de Lintse Jaarmarkt plaatsvindt. Vroeger uw standplaats innemen en/of starten met de opbouw van uw stand is niet toegestaan. Standhouders of marktkramers die hun standplaats innemen voor dat tijdstip kunnen op politiebevel verwijderd worden. Deze verwijdering gebeurt steeds op kosten en op risico van de overtredende standhouder of marktkramer, zonder enige aansprakelijkheid van het Lints Jaarmarktcomité.

Artikel 7

Marktkramers die zich zonder voorafgaande inschrijving melden aan de ingang van de jaarmarkt in de Statiestraat in Lint kunnen mogelijk nog een plaatst toegewezen krijgen door de marktverantwoordelijke na 09.30 uur. Indien zij een plaats toegewezen krijgen, zullen zij, naast het verschuldigde inschrijvingsgeld, bijkomend 10,00 euro administratiekosten dienen te betalen. Wie niet vooraf ingeschreven is en zich meldt na 10.00 uur kan in geen geval nog deelnemen aan de Lintse Jaarmarkt.

Artikel 8

In geval de inschrijver zich om welke reden dan ook terugtrekt, op welk tijdstip dan ook, blijft hij verantwoordelijk voor betaling van de oorspronkelijke deelnamevergoeding. Tenzij het Lints Jaarmarktcomité anders beslist, worden de te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

Artikel 9

Het Lints Jaarmarktcomité behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.
Tevens is het Lints Jaarmarktcomité gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel of zijn genodigden.

Artikel 10

Alleenrecht voor verkoop wordt op de Lintse Jaarmarkt niet verstrekt. Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming bovendien beperkt tot twee.

Artikel 11

Om de heterogeniteit van de Lintse Jaarmarkt te garanderen dient elke standhouder en marktkramer zich te beperken tot de verkoop van de artikelen of de artikelgroep zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Niet ingeschreven (neven)artikelen mogen niet verkocht worden op straffe van intrekking van de deelname en verwijdering van de markt.

Artikel 12

Onderverhuur van standruimte is niet toegestaan. Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het Lints Jaarmarktcomité.

Artikel 13

Het standnummer wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Lintse Jaarmarkt medegedeeld door de marktverantwoordelijke via post of e-mail. Elk standnummer zal duidelijk zichtbaar aangeduid zijn op de stoep. Aan niet vooraf ingeschreven standhouders zal ter plaatse een standnummer toegekend worden.

Artikel 14

Het Lints Jaarmarktcomité kan steeds arbitrair de toegekende standplaatsen wijzigen, opschorten of afschaffen. Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het publiek of het Lints Jaarmarktcomité op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen. Bij vaststelling van hinderlijk of onbehoorlijk gedrag zal artikel 9 onmiddellijk uitgevoerd worden.

Artikel 15

Elke marktkramer dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de hem door het Lints jaarmarktcomité toegewezen standplaats.

Artikel 16

Iedere marktkramer dient de toegewezen standplaats in te nemen uiterlijk om 09u30. Anders heeft het Lints jaarmarktcomité het recht deze te laten innemen door een andere marktkramer en dit zonder sommatie of ingebrekestelling.

Artikel 17

Standhouders die vooraf hebben ingeschreven, doch niet voor 9u30 aanwezig zijn, kunnen mogelijk nog plaats krijgen mits zich eerst te melden bij de marktverantwoordelijke aan de ingang in de Statiestraat. Dit echter zonder enige garantie de oorspronkelijk aangewezen marktplaats te kunnen betrekken.
De effectieve standplaats zal uitdrukkelijk toegewezen worden door de marktverantwoordelijke.

Artikel 18

Elke marktkramer moet beschikken over alle nodige marktvergunningen. De deelnemende handelaars en standhouders moeten zich houden aan alle geldende reglementeringen.

Artikel 19

Elke marktkramer is verantwoordelijk voor het zuiver houden van de toegewezen plaats en van de nabije omgeving. Het is de marktkramers verboden om het afval van hun waren, papieren, enz., op de marktplaatsen achter te laten. Iedere standhouder neemt de verplichting op zich om zijn verkoopplaats, alsmede 2 meter voor en achter het kraam, vrij van handelswaar en of afval op te leveren. Na afloop van de marktdag dienen zij hun afval met zich mee te nemen. Men moet de marktplaats terug afleveren zoals men haar heeft aangetroffen. De marktkramer mag de standplaats evenmin beschadigen. Elke overtreder zal gesanctioneerd worden door de bevoegde Lintse gemeentediensten en kan tevens uitgesloten worden van elke deelname in de toekomst.

Artikel 20

Het is verboden :

 1. Enig deel van de openbare weg of parking te beschadigen.
 2. De waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren.
 3. Enig vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de rioolkolken.
 4. Dierlijke en plantaardige vetten, minerale oliën, ontvlambare stoffen of vluchtige solventen te lozen in de riolering.
 5. Op het openbaar domein (straten, wegen, pleinen, stegen, achterbuurten, voetpaden, parken, aanplantingen, aangelegde groene zones, sport- en speelpleinen) te storten, neer te leggen of weg te werpen: vuilnis, aarde, gruis, puin, vruchtenschillen, groenteafval, papier en alle andere voorwerpen van aard om het wegverkeer te belemmeren of die nadelig zijn voor de openbare gezondheid, reinheid en veiligheid.
 6. Een vergoeding aan te bieden, te geven of te aanvaarden voor het ruilen of innemen van standplaatsen.

 

Artikel 21

Het is de marktkramer verboden voertuigen op de markt te laten staan langer dan nodig voor het lossen en laden van koopwaren, behalve die, welke er nodig zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit. (mits betaling , zie artikel 4). De marktverantwoordelijke zal hierover oordelen.

Artikel 22

De opening van de markt is bepaald om 10.00 uur en de sluiting om 14.00 uur.
Iedere marktkramer dient om 10.00 uur verkoopsklaar te zijn.

Artikel 23

De standhouders mogen niet inpakken en de markt niet verlaten voor 14.00 uur zonder voorafgaande toestemming van de marktverantwoordelijke.

Artikel 24

Omwille van de veiligheidsvoorschriften is een wettelijke doorgang van 4 meter verplicht. Deze doorgang dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Hierop zal controle uitgeoefend worden.

Artikel 25

Elke standhouder moet volgens de wet verzekerd en in orde zijn met de brandveiligheid. De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle van overheidswege geldende brandbeveiligingsvoorschriften en aanwijzingen van de brandweer. Dit kan ten allen tijde gecontroleerd worden door de bevoegde instanties.

Artikel 26

Ten einde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramers, die gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers van hamburgers, kip aan het spit, e.d.), volgende voorzorgmaatregelen in acht nemen:

 1. Alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende Belgische normen.
 2. De gasflessen dienen gescheiden te zijn van braadovens door middel van onbrandbare schotten.
 3. Slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse gelaten worden.
 4. De marktkramer dient voldoende brandblusapparatuur in de nabijheid van de braadovens te plaatsen.
 5. Alle gebruikte apparatuur, zowel elektrische als op gas, moeten het CE label bevatten en een geldig keuringsverslag.

 

Artikel 27

Bij niet opvolging van aanwijzingen gegeven door of namens het Lints Jaarmarktcomité en/of brandweer over datgene bedoeld in artikel 24, 25 en 26 kan het Lints Jaarmarktcomité overeenkomstig maatregelen treffen op kosten van de deelnemer.

Artikel 28

Het Lints Jaarmarktcomité of haar leden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en het niet naleven van de geldende reglementeringen door de standhouders.

Artikel 29

Alle politiereglementen en -maatregelen betreffende de goede orde blijven gedurende de Lintse Jaarmarkt van kracht.

Artikel 30

In alle gevallen waarin dit marktreglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Lints Jaarmarktcomité. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Artikel 31

Dit marktreglement vervangt elke vorige versie van het marktreglement van het Lints Jaarmarktcomité.

Artikel 32

Door het bezetten van een standplaats verklaart de marktkramer zich te onderwerpen aan al de voorschriften van het huidig reglement en verbindt zich ertoe dit strikt na te leven. Inbreuk hierop kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de markt en/of uitsluiting tot deelname in de toekomst. De verwijdering gebeurt op kosten en risico van de overtreder, zonder enige aansprakelijkheid van het Lints Jaarmarktcomité. Deze beslissing kan echter enkel genomen worden door de marktverantwoordelijke na overleg met het bestuur van het Lints Jaarmarktcomité.

Correspondentieadres :
Lints jaarmarktcomité
p/a Koning Albertstraat 19
2547 Lint
www.lintjaarmarkt.be
info@lintjaarmarkt.be
Download het marktreglement in PDF formaat